Informace o soutěži

Každá soutěž má své výherce, výhry a také pravidla:) A jaká jsou ta naše? Velmi jednoduchá! Podívejte se sami.

V Galerii modelek si sama obleč modelku a sbírej pro ni hlasy. Jestliže jich budeš mít nejvíc, vyhráváš cenu, která je blíže popsána v aktualitě k soutěži.

Kombinuj, vybírej, bav se a VYHRAJ!

Postup soutěže:

Hlasy získáš v Galerii modelek. A jak se do ní dostat? Je to snadné. Zkombinované oblečení z kabinky stačí jen uložit (symbol diskety vlevo dole > „Uložit model do mého profilu") a pak v sekci „Můj model" (symbol kladky vlevo nahoře > „Moje modely") odsouhlasit pod obrázkem zveřejnění pro ostatní kliknutím na „ANO". Poté je vidět tvůj model v Galerii modelek.

Jak si nastavit modelku, vybírat, zkoušet a nakupovat oblečení na SlušíMiTo.cz se dozvíte v Nápovědě.

Pak už jen stačí dát vědět co nejvíce kamarádkám, ať pro Tvůj model hlasují!

Podmínky soutěže:

Soutěž je určena pro registrované uživatele webu SlušíMiTo.cz. Nicméně hlasovat mohou také neregistrovaní uživatelé, stačí pouze zadat jejich email.
V případě říjnové soutěže nezapomeň pod modelku do komentáře na facebooku vložit URL odkaz na dámské šaty, příp. tuniku či halenku, kterou bys ráda vyhrála. Modely bez odkazu nebudou do soutěže zařazeny.

Hrajte férově!
Hlasovat pro oblíbený model lze pouze jednou, z jedné IP adresy se počítá jen jeden hlas (z důvodu zneužívání v předchozích kolech). Hlasy z podezřelých a neexistujících e-mailů nebudou započítány. Při zjištění porušování pravidel soutěže budou soutěžící diskvalifikováni !!!

Soutěž probíhá od 1. 10. do 31. 10. 2012 do 12:00, poté dojde k jejímu vyhodnocení.

Výherce naleznete v rubrice Výsledky soutěže.

Pravidla k soutěži na SlušíMiTo.cz

1. POŘADATEL: L9 s.r.o., IČ 27800121, se sídlem ul. Míru 2065, 738 01 Frýdek-Místek, Česká Republika (dále jen „Pořadatel")

2. ORGANIZÁTOR: L9 s.r.o., IČ 27800121, se sídlem ul. Míru 2065, 738 01 Frýdek-Místek, Česká Republika (dále jen „Pořadatel")

3. NÁZEV SOUTĚŽE: Soutěž na SlušíMiTo.cz

4. DOBA TRVÁNÍ:
Soutěžní kolo probíhá v termínu, který je vyhlášen v aktualitě k soutěži. V určeném termínu lze na webu www.slusimito.cz do rubriky Galerie modelek vložit soutěžní modely a hlasovat pro ně. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady, kdykoli změnit dobu trvání soutěže, případně soutěž zastavit, o čemž bude vždy informovat na webu www.slusimito.cz.

5. MÍSTO KONÁNÍ: Na území České republiky.

6. PODMÍNKY ÚČASTI:
Soutěž bude probíhat na celém území ČR. V případě, že soutěžící uvede nesprávné, nebo smyšlené osobní údaje či údaje jiné osoby, ztrácí nárok na jakoukoliv výhru v této soutěži a ze soutěže bude automaticky vyřazen. Soutěž je určena pro registrované uživatele webu SlušíMiTo.cz. Nicméně hlasovat mohou také neregistrovaní uživatelé, stačí pouze zadat jejich email. Soutěžící i hlasující svou účastí v soutěži souhlasí s využitím jejich emailových adres pro zasílání obchodních nabídek společnosti L9 s.r.o. Hlasující mohou vybranému modelu dát pouze jeden hlas.

7. VÝHRY a URČENÍ VÝHERCŮ:
Z modelů zařazených do soutěže bude vybrán 1 výherce s největším počtem získaných hlasů, který bude mít nárok na výhru určenou při vyhlášení daného soutěžního kola.
V případě, že se vyhlásí pro dané kolo výhry i na druhém a třetím místě, získají je ti, kteří budou co do počtu hlasů druzí a třetí v pořadí. Výherci budou uveřejněni na webu a facebooku SlušíMiTo.cz. Soutěžící, který již jednou vyhrál, má nárok na výhru pouze jednou za tři měsíce.

8. PŘEDÁNÍ VÝHER:
O výhře bude soutěžící informován prostřednictvím e-mailové zprávy pořadatele do druhého pracovního dne po vylosování výher. V e-mailu také obdrží pokyny, jak výhru uplatnit.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Účastí v soutěži dle odstavce 6 vyjadřuje Soutěžící svůj dobrovolný a výslovný souhlas s pravidly této soutěže a současně dává svůj dobrovolný a výslovný souhlas Organizátorovi a Pořadateli (nebo dalším subjektům, s nimiž Organizátor či pořadatel uzavřou smlouvu o zpracování osobních údajů) se zpracováním osobních údajů a jejich využitím pro následnou komunikaci e-mailem, sms, poštou či telefonicky a s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, město bydliště (obec), telefon, e-mail a případně obrazových záznamů pro užití na tiskových materiálech nebo na webových stránkách Pořadatele v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění, pro účely soutěže. Soutěžící prohlašuje, že byl náležitě poučen a je si vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. tj. zejména práva přístupu ke svým osobním údajům; Soutěžící, resp. Výherce, zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jeho poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány po dobu 5 let od začátku soutěže a zpracovávané v plném rozsahu. Soutěžící může svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou žádostí odeslanou na adresu Pořadatele.
Soutěžící má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále má tato práva: jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, Soutěžící může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před koncem skončení soutěže, jeho účast v soutěži končí vč. ztráty nároku na výhru.

10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky všech výher se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.
Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za případné škody nebo nespokojenost Soutěžících s průběhem soutěže, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s touto soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli nedostatky vzniklé v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací nebo jejich dostupností pro Soutěžící.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady, kdykoli, změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na www.slusimito.cz.
Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi doručit písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 7 pracovních dnů po datu ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

 

Obecné menu

Nakupte přímo v Anglii Nápověda Kontakty

Upozornění


Web SlušíMiTo.cz vyžaduje pro svou plnou funkčnost podporu jazyka Javascript.

Prosím aktivujte JavaScript ve vašem prohlížeči a po té obnovte stránku,
děkujeme za pochopení.